ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ( โทร./โทรสาร 0-4465-5600 Email: Banchangpth@gmail.com ) สายตรงรถกู้ชีพ อบต.บ้านจาน 064-5237266  
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 งานบริหารงานบุคคล
 สภาพทางสังคม
 งานทะเบียนพาณิชย์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 งานกิจการสภา อบต.บ้านจาน
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 ฐานข้อมูล อบต.บ้านจาน
 ข้อมูลผู้บริหาร
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม โครงการ ITA
 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
 สำเนารายงานการประชุมสภา อบต.บ้านจาน
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง อบต.บ้านจาน
 ประกาศการได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีฯ
 ประกาศการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี(พ.ศ.2561-2564)
 แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
 แผนพัฒนาพนักงารส่วนตำบล 3 ปี (2561-2563)
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
  แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
 กลยุทธ์การบริหารงาน และกาพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในราชการ
 การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563 ครั้งที่ 1
 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
 การจัดการองค์ความรู้(KM)
 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562
  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี2563
 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี2564
 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการอบต.บ้านจาน
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy)ในการดำเนินงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านจาน
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านจาน
 ข้อบัญญัติท้องถิ่น
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน
 การประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น)
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
 แบบฟอร์มต่างๆ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในรายงานประจำปี
 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561
 สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
 มาตรฐานการให้บริการ
 คู่มือดำเนินงานตรวจสอบภายใน
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 E-Service
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
เธจเธนเธ™เธขเนŒเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅเธ‚เนˆเธฒเธงเธชเธฒเธฃ
_________________________________________________________________________
 
หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
  คู่มือแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540 ส    
     -  คู่มือแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540  doc120190515141321.pdf   23-12-2561  0
  คู่มือผู้บริหารการปฏิบัติงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร    
     -  คู่มือผู้บริหารการปฏิบัติงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร  doc120190515141546.pdf   04-05-2562  1
  คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ    
     -  คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  doc120190515141613.pdf   04-05-2561  5
  แบบหนังสือคำขอข้อมูลข่าวสาร    
     -  แบบหนังสือคำขอข้อมูลข่าวสาร  doc120190515141913.doc   04-05-2561  2
  แบบหนังสืออุทธรณ์    
     -  แบบหนังสืออุทธรณ์  doc120190515141945.doc   04-05-2561  0
  แนวทางการพิจารณาอุทธรณ์    
     -  แนวทางการพิจารณาอุทธรณ์ข้อมูลข่าวสาร  doc120190515142348.pdf doc220190515142348.pdf   04-05-2562  0
  พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540    
     -  พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  doc120190515142712.pdf   04-05-2561  1
  คำอธิบายที่มาและวัตถุประสงค์รายมาตรา พรบ.การขุดและดินถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓    
     -  คำอธิบายที่มาและวัตถุประสงค์รายมาตรา พรบ.การขุดและดินถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓  doc120190515142823.pdf   07-05-2562  0
  คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข    
     -  คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข  doc120190516042622.pdf   16-05-2562  0
  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบและปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริต    
     -  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบและปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริต  doc120190515143416.pdf   07-05-2562  0
  สมุดโทรศัพท์    
     -  สมุดโทรศัพท์  doc120190515065805.docx   10-05-2562  1
  การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.บ้านจาน    
     -  การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.บ้านจาน  doc120190515143939.pdf   20-12-2556  8
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านจาน    
     -  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านจาน  doc120190516042123.pdf   16-05-2562  9
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2551    
     -  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2551  doc120190516042456.pdf   16-05-2562  0
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    
     -  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561  doc120190521063410.pdf doc220190521063410.pdf doc320190521063433.pdf doc420190521063433.pdf   21-05-2562  0
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    
     -  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562  doc120190521063520.pdf doc220190521063520.pdf doc320190521063603.pdf doc420190521063603.pdf   21-05-2562  0
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    
     -  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  doc120190521063736.pdf   21-05-2562  0
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    
     -  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  doc120190521063802.pdf   21-05-2562  0
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี    
     -  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  doc120190521064011.pdf   21-05-2562  1
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี    
     -  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  doc120190521064042.pdf   21-05-2562  2
  ประเทศไทย 4.0    
     -  ประเทศไทย 4.0  doc120190605063133.pdf   05-06-2562  0
  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539    
     -  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  doc120190605063202.pdf   05-06-2562  0
  ความรู้เรื่องรายการจัดการองค์กร    
     -  ความรู้เรื่องรายการจัดการองค์กร  doc120190605063223.pdf   05-06-2562  0
  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542    
     -  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  doc120190605063248. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม-บีบอัด   05-06-2562  0
  คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินที่เป็นสาธารณะสมบัติของแ    
     -  คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินที่เป็นสาธารณะสมบัติของแ    10-06-2562  0
  ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ 2497    
     -  ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ 2497    10-06-2562  0
  มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์    
     -  มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์    10-06-2562  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ( โทร./โทรสาร 0-4465-5600 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.