Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ( โทร./โทรสาร 0-4465-5600 Email: Khunvut_9@hotmail.com ) สายตรงรถกู้ชีพ อบต.บ้านจาน 064-5237266  
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 ฐานข้อมูล อบต.บ้านจาน
 ข้อมูลผู้บริหาร
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม โครงการ ITA
 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
 สำเนารายงานการประชุมสภา อบต.บ้านจาน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี(พ.ศ.2561-2564)
 แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
 แผนพัฒนาพนักงารส่วนตำบล 3 ปี (2561-2563)
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562
  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี2563
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการอบต.บ้านจาน
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านจาน
 งานบริหารงานบุคคล
 งานทะเบียนพาณิชย์
 งานกิจการสภา อบต.บ้านจาน
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านจาน
 ข้อบัญญัติท้องถิ่น
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
 สมุดโทรศัพท์
 แบบฟอร์มต่างๆ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในรายงานประจำปี
 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561
 สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
 มาตรฐานการให้บริการ
 คู่มือดำเนินงานตรวจสอบภายใน
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 E-Service
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านจาน
_________________________________________________________________________
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านจาน
 


ดัชนีข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา7 แห่งพ.ร.บ.ข้อมูลข่าสารของราชการ พ.ศ.2540

1.โครงสร้างของอบต.บ้านจาน มาตรา7(1)

2.อำนาจหน้าที่ มาตรา7 (2)
3.สถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7 (3)
4.กฎ มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ มาตรา7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่งพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

1.ผลการพิจารณาคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน มาตรา9(1)

 • -

2.นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา มาตรา 9 (2)

3.แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปี มาตรา9 (3)

4.คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน มาตรา 9 (4)

5.สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิง ตาม ม.7 วรรคสอง มาตรา 9 (5)

6.สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ มาตรา 9 (6)


7.มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี มาตรา 9 (ึ7)

  8.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) มาตรา 9 (8)

  9.ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

  10.สรุปผลรายรับรายจ่ายประจำปี มาตรา 9(8)

  11.ข้อมูลอื่นๆตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกำหนด มาตรา 9 (8)

  12.ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา9(8)   

  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

  1.ข้อมูลพื้นฐานของ อบต.บ้านจาน

  2.ระเบียบ อบต.

  3.แผนอัตรากำลัง 3 ปี

  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

  1.ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (มาตรา 23)

  • คณะผู้บริหาร
  • สมาชิกสภา อบต.
  • พนักงานส่วนตำบล
  • ลูกจ้างประจำ
  • พนักงานจ้างทั่วไป/พนักงานจ้างตามภารกิจ
  ประมวลผลข้อมูล มติ ครม.
   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ( โทร./โทรสาร 0-4465-5600 )
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.