ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ( โทร./โทรสาร 0-4465-5600 Email: Banchangpth@gmail.com ) สายตรงรถกู้ชีพ อบต.บ้านจาน 064-5237266  
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 ฐานข้อมูล อบต.บ้านจาน
 ข้อมูลผู้บริหาร
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม โครงการ ITA
 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
 สำเนารายงานการประชุมสภา อบต.บ้านจาน
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง อบต.บ้านจาน
 ประกาศการได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีฯ
 ประกาศการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี(พ.ศ.2561-2564)
 แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
 แผนพัฒนาพนักงารส่วนตำบล 3 ปี (2561-2563)
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
  แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
 กลยุทธ์การบริหารงาน และกาพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในราชการ
 การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563 ครั้งที่ 1
 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
 การจัดการองค์ความรู้(KM)
 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562
  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี2563
 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี2564
 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการอบต.บ้านจาน
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy)ในการดำเนินงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านจาน
 งานบริหารงานบุคคล
 งานทะเบียนพาณิชย์
 งานกิจการสภา อบต.บ้านจาน
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านจาน
 ข้อบัญญัติท้องถิ่น
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน
 การประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น)
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
 แบบฟอร์มต่างๆ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในรายงานประจำปี
 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561
 สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
 มาตรฐานการให้บริการ
 คู่มือดำเนินงานตรวจสอบภายใน
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 E-Service
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
_________________________________________________________________________
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน

“บ้านเมืองน่าอยู่ เคียงคู่เกษตรอินทรีย์ มีอาชีพเสริมรายได้ ก้าวไกลการศึกษา สืบสานศิลปวัฒนธรรม”

พันธกิจ

1. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางเส้นทางคมนาคม

2. ดูแลและแก้ไขปัญหาสังคม เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

3. ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน

4. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

5. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

6. ส่งเสริมพร้อมบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ

7. เผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการบริหารและระบบข้อมูลข่าวสาร

เป้าหมายเพื่อการพัฒนา

1. การคมนาคมมีความสะดวก และปลอดภัย

2. สังคมปกติสุข

3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

4. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงแก่การยังชีพ

5. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นมีการพัฒนาและได้รับการสืบสานอย่างยั่งยืน

6. ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมด้านการเมือง การบริหารและระบบข้อมูล

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน

เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุม สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ ศักยภาพและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีงานทำและมีรายได้มั่งคง มีอาชีพเสริมเพิ่มหลังจากช่วงทำนาก่อให้เกิดมีรายได้หมุนเวียนภายในชุมชนและสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดได้

เป้าหมายการพัฒนา

-เพื่อสนับสนุนให้ ประชาชนภายในท้องถิ่นมีงานทำ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและชุมชนในท้องถิ่น ให้ประชาชนมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ในการประกอบอาชีพในแต่ละด้าน

แนวทางการพัฒนา

-สนับสนุนงบประมาณส่งเสริมอาชีพครบวงจรทั้งอบรมและทุนในการ

-ประกอบอาชีพในรูปตัวบุคคลและกลุ่มอาชีพ

-จัดเครือข่ายองค์กรชุมชน

-ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว

-ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและ

-การแปรรูปทางการเกษตร

2. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้ประชาชนดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

เป้าหมายการพัฒนา

-เพื่อส่งเสริมสวัสดิการให้กับผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป

แนวทางการดำเนินงาน

-จัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสประเภทต่าง ๆ

-ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด การพนัน การจราจร

-ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและองค์กรต่าง

3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

-เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในท้องถิ่นให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เป้าหมายการพัฒนา

-เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐาน

แนวทางการพัฒนา

-พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้ความรู้ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข

เป้าหมาย

-ประชาชนภายในพื้นที่ทั้ง 13 หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

แนวทางการพัฒนา

-อุดหนุนส่งเสริมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กรต่าง

เป้าหมายการพัฒนา

-พนักงานและผู้นำท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนภายในท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

-จัดตั้งประชาคมหมู่บ้าน เครือข่ายองค์กรชุมชน

-ส่งเสริมการมีบทบาทและส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกส่วน

-ปลูกจิตสำนึกในการเสียสละเพื่อส่วนรวม

-ปรับปรุงและพัฒนารายได้

-ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

-ปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

6. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

วัตถุประสงค์

-พัฒนาแนวคิดการศึกษา รักษาวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน

เป้าหมายการพัฒนา

-ประชาชนและองค์กรของรัฐ

แนวทางการพัฒนา

-ส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชน

-ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

-ส่งเสริมและจัดกิจกรรมด้านการกีฬา

7. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

-เพื่ออนุรักษ์และแก้ไขปัญหาทรัพยากรทางสิ่งแวดล้อมปลูกฝังให้ประชาชนรู้คุณค่าของทรัพยากรทางธรรมชาติ

เป้าหมายการพัฒนา

-เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากรด้านต่าง

แนวทางการพัฒนา

-ให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-โครงการปลูกป่าให้ได้มากที่สุด

-การบริหารจัดการโดยจัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านสะอาด โดยการรณรงค์ให้

-มีการทิ้งขยะ แยกขยะ และกำจัดขยะ

-ใช้หลักชีวภาพในการแก้ปัญหาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

************************************************

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ( โทร./โทรสาร 0-4465-5600 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.