ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ( โทร./โทรสาร 0-4465-5600 Email: Banchangpth@gmail.com ) สายตรงรถกู้ชีพ อบต.บ้านจาน 064-5237266  
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 งานบริหารงานบุคคล
 สภาพทางสังคม
 งานทะเบียนพาณิชย์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 งานกิจการสภา อบต.บ้านจาน
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 ฐานข้อมูล อบต.บ้านจาน
 ข้อมูลผู้บริหาร
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม โครงการ ITA
 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
 สำเนารายงานการประชุมสภา อบต.บ้านจาน
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง อบต.บ้านจาน
 ประกาศการได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีฯ
 ประกาศการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี(พ.ศ.2561-2564)
 แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
 แผนพัฒนาพนักงารส่วนตำบล 3 ปี (2561-2563)
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
  แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
 กลยุทธ์การบริหารงาน และกาพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในราชการ
 การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563 ครั้งที่ 1
 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
 การจัดการองค์ความรู้(KM)
 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการบริหารทรัพยากรบุคคล
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562
  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี2563
 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี2564
 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการอบต.บ้านจาน
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy)ในการดำเนินงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านจาน
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านจาน
 ข้อบัญญัติท้องถิ่น
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน
 การประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น)
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
 แบบฟอร์มต่างๆ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในรายงานประจำปี
 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561
 สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
 มาตรฐานการให้บริการ
 คู่มือดำเนินงานตรวจสอบภายใน
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 E-Service
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
เธ เธฒเธžเธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก
_________________________________________________________________________
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 
กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
การจัดงานประเพณีวิถีอีสาน สืบสานวัฒนธรรมไทย(ฮีต 12 คอง 14) ประจำปี 2565 วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565
การจัดงานประเพณีวิถีอีสาน สืบสานวัฒนธรรมไทย(ฮีต 12 คอง 14) ประจำปี 2565 วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565  
มอบถุงยังชีพนักเรียนติดโควิด-19
มอบถุงยังชีพนักเรียนติดโควิด-19  
สำรวจความเสียหายเหตุวาตภัย
สำรวจความเสียหายเหตุวาตภัย 
ปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565
ปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565  
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565  
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 
การประเมินผลงานหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง
การประเมินผลงานหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง"แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง"(หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 
โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2565
โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2565 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการหยอดทองผ้าด้าย ผ้าไหม ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการหยอดทองผ้าด้าย ผ้าไหม ประจำปีงบประมาณ 2565 
ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2565
ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2565  
มอบทรายอะเบทให้ตัวแทน อสม.ประจำหมู่บ้าน
มอบทรายอะเบทให้ตัวแทน อสม.ประจำหมู่บ้าน 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ประจำเดือน เมษายน 2565
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ประจำเดือน เมษายน 2565 
การจัดการประชุมเพื่อมอบนโยบายการงดให้หรือรับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (NO Gift Policy)ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ
การจัดการประชุมเพื่อมอบนโยบายการงดให้หรือรับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (NO Gift Policy)ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ  
พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบวรและเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข่อย
พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบวรและเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข่อย 
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพุทไธสง
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพุทไธสง  
ประธานในพิธีเปิดโครงการนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งเบาขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ
ประธานในพิธีเปิดโครงการนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งเบาขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ  
ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียน โรงเรียนบ้านข่อย
ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียน โรงเรียนบ้านข่อย 
ออกสำรวจภาษีฯ บ้านบุ่งเบา ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ออกสำรวจภาษีฯ บ้านบุ่งเบา ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
โครงการนักเรียนเยาวชนโรงเรียนบ้านบุ่งเบา​วัยใสห่างไกลยาเสพติด
โครงการนักเรียนเยาวชนโรงเรียนบ้านบุ่งเบา​วัยใสห่างไกลยาเสพติด 
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย 
โครงการชุมชนร่วมใจเพื่อผู้สูงวัยแบบยั่งยืน
โครงการชุมชนร่วมใจเพื่อผู้สูงวัยแบบยั่งยืน  
จิตอาสา​ตำบลบ้านจาน​ ชาวบ้านหมู่ที่​ 12​ ร่วมกันก่อสร้างห้องน้ำผู้ยากไร้​ บ้านน้อยกระทุ่มทอง​ หมู่ที่​ 12
จิตอาสา​ตำบลบ้านจาน​ ชาวบ้านหมู่ที่​ 12​ ร่วมกันก่อสร้างห้องน้ำผู้ยากไร้​ บ้านน้อยกระทุ่มทอง​ หมู่ที่​ 12 
โครงการขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง(ซาเล้ง)อย่างปลอดภัย ในพื้นที่ตำบลบ้านจาน ประจำปี 2565
โครงการขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง(ซาเล้ง)อย่างปลอดภัย ในพื้นที่ตำบลบ้านจาน ประจำปี 2565  
การมอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสัมผัสผู้ป่วย COVID-19
การมอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสัมผัสผู้ป่วย COVID-19  
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  
การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน
การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน  
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565  
งานป้องกันฯออกพ่นยาฆ่าเชื้อ
งานป้องกันฯออกพ่นยาฆ่าเชื้อ 
การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน นำรถดับเพลิงระงับเหตุเพลิงไหม้
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน นำรถดับเพลิงระงับเหตุเพลิงไหม้ 
การประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน
การประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจานครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจานครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565 
โครงการจุดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2565
โครงการจุดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2565 
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย 
โครงการมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019) (Covid-19)
โครงการมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019) (Covid-19) 
โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ2564
โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ2564 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 
โครงการรักษ์น้ำ​ รักษ์ป่า​ รักษ์แผ่นดิน​ ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการรักษ์น้ำ​ รักษ์ป่า​ รักษ์แผ่นดิน​ ประจำปีงบประมาณ 2564 
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) 
ตั้งจุดคัดกรองการเข้าออกพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน (ถนนหน้าที่ทำการฯถนนสายบ้านจาน - บ้านดอน ) ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตั้งจุดคัดกรองการเข้าออกพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน (ถนนหน้าที่ทำการฯถนนสายบ้านจาน - บ้านดอน ) ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โครงการส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัยถูกกฎจราจร และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการเดินทาง ปีงบประมาณ 2564
โครงการส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัยถูกกฎจราจร และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการเดินทาง ปีงบประมาณ 2564 
พิธีมอบวุฒิ​บัตรให้แก่เด็ก​ใน​ศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​
พิธีมอบวุฒิ​บัตรให้แก่เด็ก​ใน​ศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​ 
การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
การประชุมเพื่อร่วมเสนอโครงการ/ร่วมอนุมัติแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านจาน ประจำปี 2564
การประชุมเพื่อร่วมเสนอโครงการ/ร่วมอนุมัติแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านจาน ประจำปี 2564 
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2563
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2563 
กิจกรรมแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564
กิจกรรมแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าจาน ออกบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าจาน ออกบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เสี่ยง  
ตั้งจุดตรวจคัดกรองประชาชน
ตั้งจุดตรวจคัดกรองประชาชน 
การป้องกันและลดความเสี่ยงของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การป้องกันและลดความเสี่ยงของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กิจกรรม Big Cleaning Day
กิจกรรม Big Cleaning Day  
การทำความสะอาดสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การทำความสะอาดสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง 
งานประเพณีวิถีอีสาน สืบสานวัฒนธรรม (ฮีต 12 คอง 14 ) ประจำปี 2563
งานประเพณีวิถีอีสาน สืบสานวัฒนธรรม (ฮีต 12 คอง 14 ) ประจำปี 2563 
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ( โทร./โทรสาร 0-4465-5600 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.