Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ( โทร./โทรสาร 0-4465-5600 Email: Khunvut_9@hotmail.com ) สายตรงรถกู้ชีพ อบต.บ้านจาน 064-5237266  
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 ฐานข้อมูล อบต.บ้านจาน
 ข้อมูลผู้บริหาร
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม โครงการ ITA
 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
 สำเนารายงานการประชุมสภา อบต.บ้านจาน
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง อบต.บ้านจาน
 ประกาศการได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีฯ
 ประกาศการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี(พ.ศ.2561-2564)
 แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
 แผนพัฒนาพนักงารส่วนตำบล 3 ปี (2561-2563)
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
  แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ประจำปีงบประมาณประจำปี 2564-2566
 กลยุทธ์การบริหารงาน และกาพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในราชการ
 การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563 ครั้งที่ 1
 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
 การจัดการองค์ความรู้(KM)
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562
  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี2563
 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี2564
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการอบต.บ้านจาน
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านจาน
 งานบริหารงานบุคคล
 งานทะเบียนพาณิชย์
 งานกิจการสภา อบต.บ้านจาน
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านจาน
 ข้อบัญญัติท้องถิ่น
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
 สมุดโทรศัพท์
 แบบฟอร์มต่างๆ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในรายงานประจำปี
 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561
 สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
 มาตรฐานการให้บริการ
 คู่มือดำเนินงานตรวจสอบภายใน
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 E-Service
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
 
 
การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
 
 
 
 
[ 04-01-2564] รายงานผลการผลการดำเนินงานตามมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ไตรมาสที่1 (ตุลา ...   doc120210125030935.pdf 
[ 02-11-2563] รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   doc120210126023900.pdf 
[ 30-10-2563] รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคร ...   doc120210127023255.pdf 
[ 02-10-2563] รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให ...   doc120210127024400.pdf 
[ 01-10-2563]  รายงานผลการผลการดำเนินงานตามมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ไตรมาสที่4 (กรก ...   doc120201001042431.pdf 
 
 
 
[ 11-09-2563]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   doc120200915015042.pdf 
[ 27-08-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   doc120200831055055.pdf 
[ 27-08-2563]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร   doc120200831054939.pdf 
[ 21-08-2563]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมจ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก 7 หมู่บ้าน 11 รายการ ...   doc120200825020507.pdf 
[ 20-08-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านกุดเทา ...   doc120200825020334.pdf 
 
 
 
[ 22-02-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขว้า ม.3 หนองอ้ายปื ...   doc120210223015659.pdf 
[ 17-02-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   doc120210223015537.pdf 
[ 17-02-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะ ...   doc120210223015409.pdf 
[ 17-02-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   doc120210223015251.pdf 
[ 16-02-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยกระทุ่มทอง ม ...   doc120210223015121.pdf 
 
 
 
 
 
 
  [ 02-03-2564 ]แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2564
  [ 02-03-2564 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ. 2564[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 02-03-2564 ]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่นที่ 3-4, 6, 8 และรุ่นที่ 10[[รายชื่อ]]
  [ 02-03-2564 ]โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564[[รายชื่อ]]
  [ 02-03-2564 ]ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ( โทร./โทรสาร 0-4465-5600 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.